.

Yeni AC-19 (Covid-19'dan Sonra) Dönemi Anket Sonuçları – Değerlendirme376   Kez Okundu 23   May   2020 Duyurular 0   Yorum


Alya Araştırma Grubu olarak yurtiçi ve yurtdışı üst düzey profesyonellerin katılımı ile hazırlanan yeni dönem senaryolarına  ilişkin kapsamlı araştırma soruları; geçtiğimiz onbeş gün içinde  elektronik anket yöntemi ile  oldukça geniş bir yelpazedeki profesyonel yatırımcı, işletmeci veya sektör çalışanlarına ulaştırılmıştır. Bu çerçevede araştırmanın Türkiye ayağına verilen cevaplar değerlendirme yapmaya yetecek sayı ve  nitelikli cevapların da beklenen seviyenin oldukça üzerinde gerçekleşmesiyle oluşturulan  istatistikler; kapsamlı bir sektör bazlı gelişmelere ilişkin yol haritası olabilecek verilere ulaşılmasını sağlamaktadır. Sonuç olarak  bir çok işletmenin doğrudan veya dolaylı olarak etki alanına giren Ho-re-ca (Hotel-Restaurant-Cafe) sektöründeki Covid 19 virüsünün  etkilerini detaylı olarak tartışmaya geçmeden önce yoğun katılım ile elde edilen temel sonuçları başlıklar halinde incelemenin daha doğru olacağını düşünüyoruz.

 

- Yeni dönemde Hijyen, Aile ve Farklılaştırılmış hizmet sunumları öne çıkıyor.

Yeni AC-19 (Covid-19'dan Sonra) Döneminde müşterilerde gelişecek temel kavram hijyen olarak diğer seçeneklerin oldukça önünde açık bir gerçek olarak kendini gösteriyor. Diğer iki seçenek ise çok yakın oranlar ile aile ve yenilenmiş, yeni yapılmış, krizden öncekinden farklılaşmış hizmet ve kurumlar şeklinde kendini gösteriyor. Aslında konaklama ve yiyecek sektöründeki  firmaların hijyen konusunda atacakları adımlar ile krizden öncekinden farklılaştırılmış hizmet sunmaları ve müşterilerin tatminini sağlamaları sözkonusu olacak ve ankete katılanların birinci ve üçüncü seçeneklerle verdikleri cevapların karşılanacağı bir yapı ortaya çıkacaktır.

 

- Yeni dönem müşterisi seyahat ederken hijyen ile birlikte yenilenmiş veya yeni otel ve restaurantları tercih edecek.

Ankete verilen cevaplar incelendiğinde; Covid 19 sonrası dönemde müşterilerin hijyen konusundaki duyarlılığının üst düzeyde olacağı açık olmakla birlikte mevcut işletmeler için hijyen kavramını yenileme ile birarada değerlendirmeyi gerektiren bir cevap profili ile karşılaşılmaktadır. Bir başka deyişle özellikle hijyen konusundaki uygulama ve sunumlar ile değişim algısı oluşturan işletmelerin bu dönemde bir adım önde olacağını söylemek çokta yanlış olmayacaktır.

 

- New Era müşterisi yenilenme ve kriz tedbirlerini almış olmalarına göre aynı sıklıkla seyahat edecek.

Anket sorularına verilen cevaplarda, seyahat ve yiyecek sektöründeki talepte değişiklik olmamasının temel koşulu Covid 19’a ilişkin tedbirlerin alınmış olması olarak görülüyor. Daha açık bir ifadeyle, önemli orandaki bugün itibariyle kararsız olan müşteri,   Ho-re-ca sektöründe hijyen uygulamaları konusunda tatmin edici değişiklikleri gözlemlediği takdirde veya kriz tedbirlerinin alındığına kanaat getirdikleri takdirde eski yıllardaki kadar seyahat ve yeme-içme talebinde bulunacaktır.

 

- Cevaplayıcılara göre Ho-re-ca işletmecilerinin çoğu şu anda  krizin geçmesini bekliyor.

Zorunlu kapatma uygulamaları nedeniyle yasakların kalktığı durumun değerlendirmesinin yapılmasının istendiği bu soruya cevaplayıcılar hemen tüm seçenekleri yakın oranlarda işaretlemek suretiyle işletmecilerin krizin geçmesini beklerken kiminin çalışan maliyetlerini düşürme konusuna yöneldiği,  kiminin iptal ve satış politikaları çalışmaları yaptığı, kiminin hızlı renovasyon çalışması içinde olduğu, bir kısmının ise hijyen kuralları belirleme üzerine yoğunlaştığı gibi sektörün kesin ve net olarak belli konulara odaklanmadığı görüntüsü verdiğini ortaya koymuştur. Bir başka deyişle cevaplayıcılar çevrelerindeki sektör temsilcilerinin net bir şekilde ne yapacakları konusunda kendilerinin dahi bir kanıya sahip olmadıklarını ortaya koymaktadırlar.   

 

- Cevaplayıcılara göre Ho-re-ca işletmecileri virüs öncesinden farklı olunduğu algısını önce hijyen sonrasında ise yenilenme ile ortaya koymalıdırlar.

Bu soruya verilen cevaplar “Yeni dönem müşterisi seyahat ederken hijyen ile birlikte yenilenmiş veya yeni otel ve restaurantları tercih edecek” şeklindeki ikinci soruya verilen cevaplarla örtüşmekte ve tutarlılık ortaya koymaktadır. Buna göre, kurumun hijyen politikalarında tümden değişikliğe gidildiği algısını oluşturacak politikalar üzerinde çalışılırken, hızlı yenilenme çalışmaları yapmak bu kapsamda masa, oturma grupları, yatak, perde vb sık kullanılan ve kurumların müşteriye yansıyan yönlerinde değişimler ile virüs öncesinden farklı olunduğu algısı oluşturma, cevaplayıcılara göre turizm sezonu öncesi işletmecilerin odaklanması gereken temel konular niteliğinde.

 

- Kriz bittiğinde Ho-re-ca operatörlerinden %70-80 oranındaki kısmının faaliyetlerine devam edeceği öngörülüyor.

Cevaplayıcıların oldukça önemli bir kısmı (%85) Ho-re-ca işletmecilerinin Covid 19 sonrası dönemde ortaya çıkan ekonomik zorluklarla başetmeyi başararak faaliyetlerine devam edeceği görüşünde iken yaklaşık %20-30’luk bir kesimin ise faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kalacağı görüşünde. Bu sonuç ile sektörde birleşme ve devralmalar ile el değiştirmelerin önümüzdeki dönem gündem konusu olacağı söylenebilecektir.

 

- Yeni Dönemde Ho-re-ca  Sektöründen beklentiler…

Müşteri güvenini kazanma zorunluluğu başlığı altında yapılması gerekenler:

-Daha az ortak alan kullanımı,

-Mekanların renovasyonu,

-Toplumsal bir örgütlenme ile yeni yapılanmalar üzerine araştırmalar yaparak hizmetlerde hızlı değişimler üzerine odaklanmak,

-Daha az personel hizmetine dönük işletme planlaması,

-Dijital teknoloji ve uygulamalarla iş modellerinin geliştirilmesi,

-Menü ve sipariş yönetiminin temassız yapılabilmesi,

-Servisin yeni hijyen ve sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenmesi,

-Tedarik zincirinin sürdürülebilirlik ve kalite kontrolü yönünden düzenlenmesi,

-Hijyen prosedürlerinin değiştirilmesi ve mekanlarda hijyen prosedürlerinin anlaşılır şekilde hissedilmesi,

-Farklı satış stratejileri geliştirilmesi.

 

Genel olarak yukarıda sıralanan cevaplar dışında yazı ile belirlenen sorulardaki diğer seçeneklerini kategorize edilmesi ile oluşan anlamlı sonuçlar ise aşağıdaki şekildedir.

 

Krizin süresini ve kapsamını hemen hiç kimsenin tahmin edemediği gerçeği çerçevesinde sektör oyuncularının da belirsizlik içinde, odaklanmadan  krizin geçmesini beklediklerine yönelik algının kırılması sektörün geleceği açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Yeni AC-19 (Covid-19'dan Sonra) Döneminde birleşme ve devralmalar ile yeni firma kuruluşları ile yepyeni fırsatların olacağı da aşikar bir gerçek olarak ortaya çıkıyor. “Yeni  AC-19 Era'nın konukları / müşterileri kimler olacak?” sorusunun cevabı “aynı kişiler ve aynı oranda” olarak net bir şekilde belirlenmekle beraber aynı müşteri kitlesinin aynı talebi ortaya koyması için sektörden hijyeni hissettirmesi ve yenilenme veya yeni hizmetleri ortaya koyması  gibi bir isteği var, Yeni AC-19 Döneminde yatırımcı, işletmeci ve çalışanlar açısından yapılması gerekenler nelerdir?” sorularının cevabında ise geniş bir yelpaze ile karşılaşıyoruz. Yatırımcılar için hizmetin maliyetini artıran uygulamalara geçilme zorunluluğu, kamusal sertifikasyon yükümlülükleri ile kurumların müşterilere yansıyan yüzlerinde değişim zorunluluğu, işletmeci ve çalışanlar içinse hijyen  kuralları ile çalışmanın zorlukları ile başedilmesi temel paradigmalar olarak öne çıkıyor.

 

Bütün cevaplar birarada değerlendirildiğinde ise 2020 yılı turizm sezonunun kaçırılmaması amaçlanıyorsa yol haritalarının bir an önce belirlenerek 2020 yılı için kısa ve 2021 ve 2023 yılı içinse orta vadeli stratejilerin oluşturulması, kamu ve sektör aktörlerinin rol tanımlarına uygun yapılanmaları birarada gerçekleştirmesiyle bu yıl uğranılacak zararın asgariye indirilmesi amacı çerçevesinde çalışmaların hızlandırılarak sonuca odaklanılması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.

 

Alya Araştırma Grubu